Header

Teose autoril tekib teose loomisega autoriõigus oma teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud õigused ja varalised õigused.
Autori isiklikud õigused on autori isikust lahutamatud ning ei ole üleantavad. Autori varalised õigused on üleantavad kas üksikute õigustena või õiguste kogumina, kas tasu eest või tasuta.

Teose kasutamiseks teiste isikute poolt sõlmitakse üldjuhul litsentsileping. Litsents on autori või muu autoriõiguse omaja poolt teose kasutamiseks antud luba. Autor või õiguste omaja on litsentsiandja ning teose kasutaja on litsentsisaaja. Vt ka AutÕS VII peatükk.

Creative Commonsi litsents on teose vaba kasutamise litsents, millega autor annab üldsusele suuremad võimalused teose kasutamiseks - kopeerimiseks, levitamiseks, olenevalt litsentsist ka muutmiseks. Peamiselt kasutatakse internetis levitatavate materjalide (tekstid, fotod, videod) juures, aga ka trükistel.

Õiguste kombinatsioonidest on moodustatud kuus litsentsi:

  • BY: Autorile viitamine
  • BY-SA: Autorile viitamine, jagamine samadel tingimustel
  • BY-ND: Autorile viitamine, tuletatud teoste keeld
  • BY-NC: Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk
  • BY-NC-SA: Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, jagamine samadel tingimustel
  • BY-NC-ND: Autorile viitamine, mitteäriline eesmärk, tuletatud teoste keeld

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!