Header

Plagiaat ja topelt avaldamine

Ükski Scientific Route OÜ väljaanne ei võta vastu käsikirju, milles tuvastatakse plagiaat. Käsikirja kontrollimine laenamiste esinemise suhtes ilma asjakohase ja ühemõttelise viitamiseta toimub töö esimeses etapis – toimetusse laekumisel – ja selle viib läbi spetsiaalne teenus iThenticate. Kui leitakse plagiaadi fakt, siis käsikirja kaalumisele ei võeta. Kui plagiaadi fakt avastatakse pärast artikli avaldamist, viivad toimetajad läbi uurimise ja rakendavad asjakohaseid meetmeid, mille tulemus sõltub plagiaadina tuvastatud sisu mahust. Vastusmeetmete valimisel juhindub toimetus COPE soovitustest. Sellisel juhul läbiviidavad menetlused hõlmavad eelkõige järgmist: tuvastatud plagiaati sisaldava artikli autoritega võetakse ühendust ja küsitakse ametlikke selgitusi; tuvastatud plagiaadist teavitatakse selle asutuse, kus autorid töötavad, juhtkonda ning kõiki indekseerimisressursse; artikkel, milles plagiaat tuvastati, märgistatakse kõigis indekseerimisressurssides pealdisega „PLAGIAAT“; kohaldatakse lisasanktsioone, mis on sätestatud litsentsilepingu osas, kus käsitletakse autorsuse garantiide rikkumist autorite poolt.

Käsikirja ei võeta kaalumisele ka siis, kui tuvastatakse eneseplagiaat. Käsikiri võetakse avaldamise kaalumiseks vastu vaid juhul, kui unikaalsus on vähemalt 80%. Kui eneseplagiaadi fakt avastatakse pärast artikli avaldamist, viib toimetus läbi uurimise ja rakendab asjakohaseid meetmeid, mille tulemus sõltub eneseplagiaatiks tunnistatud sisu mahust. Need meetmed hõlmavad eelkõige suhtlemist tuvastatud plagiaati sisaldava artikli autoritega ja ametlike selgituste küsimist, kõigi indekseerimisressursside teavitamist tuvastatud eneseplagiaatist ning artikli, milles plagiaat tuvastati, märgistamist kõigis indekseerimisressurssides pealdisega „DUPLIKAAT“.

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!