Header

Huvide konfliktid

Käsikirja esitamisel peavad autorid avaldama kõik esitatud käsikirjaga seotud huvide konfliktid, eelkõige konkureerivad mitterahalised ja rahalised huvid. Seoses rahaliste huvide konfliktidega – olgu need siis seotud ettevõtte või füüsilise isiku rahadega – peavad autorid ära märkima sponsori konkreetse rolli uurimistöös ning käsikirja ettevalmistamisel ja esitlemisel ning nimetama juriidilised ja füüsilised isikud, kellel võivad tekkida pärast artikli avaldamist mis tahes rahalised tagajärjed. Oma finantshuvide rahalist väärtust autorid ei avalda.

Mitterahaliste huvide konfliktide osas soovitame autoritel välja tuua kõik suhted ja osalised, kes/mis ei ole seotud rahaasjadega, kuid võivad mõjutada käsikirja avaldamise kaalumise protsessi.

Huvide konflikti puudumine või olemasolu tuleb ära märkida kaaskirjas, mis on kohustuslik dokument, mis tuleb käsikirja juurde lisada, ilma milleta käsikirja kaalumisele ei võeta.

Kui autorid on seotud konfidentsiaalsuskokkulepetega, peavad nad vastava teabe üksikasjaliku avaldamise asemel deklareerima, et nad on seotud konfidentsiaalsuskokkulepetega, mis takistavad neid avaldamast oma konkureerivaid huve selles töös.

Kui retsensendil tekib huvide konflikt seoses käsikirjaga, millele ta peab andma eksperdihinnangu, peab ta sellest toimetajat teavitama. Sellisel juhul antakse käsikiri retsenseerimiseks teisele eksperdile.

Toimetuse eeskirjad juhuks, kui käsikirjale eksperdihinnangute andmise etapis või pärast selle avaldamist tuvastatakse huvide konflikt, näevad ette, et tuleb järgida COPE soovitusi „Mida teha, kui retsensent kahtlustab esitatud käsikirjas avaldamata huvide konflikti olemasolu?“ ja „Mida teha, kui lugeja kahtlustab ilmunud artiklis avaldamata huvide konflikti olemasolu?“. Ehk konkreetselt: toimetus võtab ühendust kirjavahetuse eest vastutava autoriga, et täpsustamata huvide konflikti olemasolu selgitada; autori(te) ja huvide konflikti olemasolu väitnud retsensendi või kõrvalseisja põhjenduste alusel viiakse läbi sisejuurdlus; kui huvide konflikti olemasolu leiab uurimise tulemusena kinnitust, avaldatakse sellekohane teave või siis tehakse asjakohased parandused lähtuvalt artiklite tagasivõtmise põhimõtetest.

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!