Header

Manipuleerimise vältimine

Toimetuse manipuleerimise vältimise poliitika eesmärgiks on ennetada võltsandmete või plagiaadi avaldamist, teiste inimeste nimede vargust (omastamist) autorikollektiivide poolt ning olukordi, mis võivad käsikirjade retsenseerimise etapis kaasa tuua kallutatud eksperdihinnangute esitamist.

Lähtuvalt neist põhimõtetest, kirjastuse eeskirjade raames, kõigis kirjastuse ajakirjades:

– võetakse kaalumiseks vastu üksnes neid käsikirju, millele on lisatud autorite allkirjastatud litsentsileping, milles vastav autor on kirjas (vt Autorsus: kinnitused ja vastutus);

– kontrollitakse asjakohaste pädevuste olemasolu võimalikel retsensentidel ning veendutakse, et neil ei ole huvide konflikti;

– kontrollitakse potentsiaalse retsensendi andmete õigsust kättesaadavate identifikaatorite abil (ORCID, indekseerimisressursside profiilid) ning asutuste, millega potentsiaalne retsensent on seotud, andmete põhjal ning vajadusel tehakse vastavale asutusele päring;

– jälgitakse retsenseerimise protsessi retsensentide vastavuse osas eeskirjadele ning tuvastatakse võimalikud tegurid retsensentide ebatüüpiliste tegude ilmnemiseks, millel võib olla retsenseerimise käigus manipuleerimise tunnuseid. Toimetus juhindub COPE soovitustest „Kuidas märgata võimalikku eksperdihinnangu protsessi manipuleerimist?“.

Juhul, kui tekib olukord, kus ühe või mõlema retsensendi käitumises märgatakse ebatüüpilisi tegusid,* võib toimetus kaasata teisi retsensente, sealhulgas neid, keda autorid käsikirja esitades võimalike retsensentidena soovitasid. Sel juhul kontrollib toimetus nende retsensentide kaasamise võimalust (nende andmete usaldusväärsus, pädevus, seotus asutusega, korduvkinnitus vastava autori poolt jne) ning kontrolli eduka läbimise korral võtab toimetus nende retsensentidega ühendust. Toimetus juhindub COPE soovitustest „Mida teha, kui kahtlustate eksperdihinnangu manipuleerimist?“.

* Kõik avaldamise kaalumiseks esitatud artiklid läbivad topeltpimeda eksperdihinnangu etapi. Mõnel juhul võib toimetus ühendust võtta ka retsensendi(te)ga, keda autorid on nimetanud võimaliku täiendava eksperdihinnangu andjana.

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!