Header

Avaldatud artiklite tagasivõtmise reeglid

Toimetus käsitab publikatsiooni tagasivõtmist mehhanismina negatiivsete tagajärgede ärahoidmiseks, mis võivad kaasneda pärast artikli ilmumist tuvastatud juhuslikke või tahtlikke vigu, andmete võltsimist, autorsuse kallutatud kajastamist või huvide konflikti sisaldava artikli avaldamisega. Publikatsioonide tagasivõtmise menetlus hõlmab järgmisi võimalikke toiminguid:

– hindamine, kas avaldatud artiklis on võimalik teha asjakohaseid parandusi, ilma et artikkel tuleks otseselt tagasi võtta;

– uurimise algatamine asjaolu kohta, mille ilmnemine võib potentsiaalselt kaasa tuua tagasivõtmismenetluse, ning publikatsiooni tagasivõtmise kehtivuse ja võimalikkuse kohta;

– artikli kustutamine ajakirja elektroonilistest ressurssidest ja indekseerimisressurssidest;

– publikatsiooni tagasivõtmise teate koostamine.

 

Avaldatud artikli sisus paranduste tegemise võimaluse hindamine ilma otsese tagasivõtmiseta. See viiakse läbi juhtudel, kui ilmnenud fakti või välise signaali alusel tekib pretsedent, et avaldatud artikkel sisaldab autorite huvide konflikti, autorite nimekirja kallutatust või tuvastatud väiksemat viga, mis ei too ilmunud artikli üldise olulisuse, rakendatavuse ja tõhususe kontekstis kaasa negatiivseid tagajärgi.

 

Uurimise algatamine asjaolu kohta, mille ilmnemine võib potentsiaalselt kaasa tuua tagasivõtmismenetluse, ning publikatsiooni tagasivõtmise kehtivuse ja võimalikkuse kohta. See viiakse läbi mis tahes järgmisel juhul: kui toimetus saab tõendeid selle kohta, et avaldatud artikkel sisaldab plagiaati, huvide konflikti, andmete võltsimist või andmetega manipuleerimist, kui on rikutud avaldamise eetika reegleid, kui avaldatud tulemused on vigased ja nende kasutamine võib kaasa tuua erineva raskusastmega negatiivseid tagajärgi.

 

Artikli eemaldamine ajakirja elektroonilistest ressurssidest ja indekseerimisressurssidest. See viiakse läbi juhul, kui publikatsiooni tagasivõtmise kehtivuse ja võimalikkuse uurimise tulemus on järgmine:

– artikli tulemuste rakendamine võib põhjustada erineva raskusastmega negatiivseid tagajärgi;

– avaldatud artikkel rikub teiste isikute seaduslikke õigusi;

– avaldatud artikkel on oma olemuselt laimav;

– avaldatud artikkel, selle üksikosad või artiklis esitatud tulemuste kasutamise tagajärjed võivad olla aluseks kohtumenetluse algatamiseks;

– artikkel sisaldab teavet, mis võib lubamatult avalikustada isikuandmeid, ilma et asjaomane isik oleks vastuvõetud dokumentides, protokollides vm väljendanud selleks oma isiklikku nõusolekut, sealhulgas võimaldab konkreetse isiku tuvastamist avaldatud fotode põhjal.

 

Teate vormistamine publikatsiooni tagasivõtmise kohta. Teade genereeritakse indekseerimisressursside  jaoks ning see peab sisaldama kogu teavet , mis on vajalik artikli tuvastamiseks, ehk nimelt: artikli pealkirja ja selle autoreid või linki tühistatud artiklile. Lisaks sisaldab teatis teavet tagasivõtmise põhjuse ja algataja kohta ning võimalik, et ka tagasivõtmise põhjust kinnitavate tõendite baasi. Teade võib sisaldada palvet avaldada asjakohane teave tagasivõtmise kohta võimalikult kiiresti ja kindlasti avalikus ruumis. Samuti on võimalik kommenteerida, kas publikatsioon tähendab ümberlükkamist. Teade ei muutu kättesaadavaks enne, kui on olemas veenvad tõendid tagasivõtmise kehtivuse kohta. Kõik arvustused lepitakse eelnevalt kokku asutustega, millega uurimise all oleva artikli autorid on seotud, kooskõlas COPE juhendiga teadusasutuste ja ajakirjade vahelise koostöö kohta teadustöö eetika juhtumite puhul.

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!