Header

Autorsus: kinnitused ja vastutus

Käsikirja esitamisega kinnitab iga autor oma isiklikku panust uurimistöösse, olenemata sellest, millist osa ja kui suurt osa see panus puudutab. Käsikirja esitamisega kinnitab iga autor oma osalemist autoritemeeskonna koosseisus ning kiidab käsikirja heaks, nõustudes selle sisuga täies mahus ning kinnitades ka fakti, et käsikiri on toimetusele üle antud.

Käsikirja autorite hulka tuleb arvata kõik isikud, kes on uurimistöösse piisavalt panustanud. Piisava panuse all mõeldakse vähemalt kolme järgnevalt loetletud panuse olemasolu: uurimiskontseptsiooni ja -mudeli väljatöötamine, andmete kogumine, andmete analüüs ja tõlgendamine, käsikirja mustandi koostamine, uurimistöö aluseks oleva kirjanduse süvaanalüüsi läbiviimine, saadud andmete statistiline töötlemine, rahastuse hankimine, administratiivne, tehniline ja materiaalne tugi, katse jälgimine. Autorid võivad määratleda ka oma kriteeriumid, mida lugeda oluliseks panuseks teadustöösse, milleks võib olla üks kolmest vajalikust.

Kõigi nende nimed, kes aitasid kaasa uurimistöös või artikli käsikirja ettevalmistamisel, kuid kes ei saa pretendeerida autorsusele, märgitakse ära tänuavalduste rubriigis.

Kui käsikirjal on rohkem kui üks autor, määratakse autoriterühma sisemisel otsusel üks autor kirjavahetuse eest vastutavaks autoriks. Temal lasub kohustus tegutseda selle käsikirjaga töötamisel kontaktisikuna suhetes toimetusega. Samas kannab see autor isiklikku vastutust kõigi toimetusele edastatud andmete õigsuse eest, ta mõistab seda ja on sellega nõus, ning toimetus võib käsitada tema esitatud andmeid kõigi kaasautorite esitatud teabena. Kirjavahetuse eest vastutav autor tegutseb suhetes toimetusega kontaktisikuna ning pärast artikli ilmumist vastutab ta kõigi kaasautorite teavitamise eest mis tahes probleemidest, mis võivad sellest artiklist tulenevalt tekkida pärast selle avaldamist ja indekseerimisressurssidesse paigutamist. Kirjavahetuse eest vastutav autor vastutab meetmete rakendamise eest selliste probleemide kiireks lahendamiseks. Kui autoritemeeskonna koosseisus tehakse muudatusi, peavad need muudatused olema kooskõlastatud ja kinnitatud kõigi kaasautorite poolt. Autoriterühma lõplik versioon tuleb enne käsikirja toimetusele esitamist kinnitada ning see kajastatakse ka litsentsilepingus. Ajakirja toimetus ei uuri autorite erimeelsusi ega lahenda mingeid autoritevahelisi autorsuse ja/või tellimisvaidlusi − olgu siis avaldamiseelseid või järgseid.

Kõik toimetuse nõuetega reguleeritud dokumendid esitab kirjavahetuse eest vastutav autor. Toimetus jätab endale õiguse kahelda autoriterühma autentsuses – selles mõttes, et kas kõik autorid uurimistöös ja käsikirja ettevalmistamises ka tegelikult osalesid –, kui toimetajatel või retsensentidel tekib käsikirjaga töötamise käigus selliseid kahtlusi.

Toimetajatel võivad tekkida kahtlused eelkõige järgmistel juhtudel:

– kui käsikirja kaasautorite arv ilmselgelt ei vasta selle mahule, fookusele, uurimistöö liigile või uurimistulemuste olemusele ja olulisusele;

– kui kaasautorite erialane pädevus – näiteks selles osas, mis puudutab teadusvaldkonda, milles on omandatud akadeemiline kraad ja/või milles on välja kujunenud teaduslikud huvid – ei vasta ajakirja teadusvaldkonnale/teemale;

– kui kirjanduse analüüs sisaldab kitsaid viiteid teatud isikute suhtes.

Retsensentidel võivad tekkida kahtlused eelkõige järgmistel juhtudel:

– kui kirjavahetuse eest vastutav autor ei vasta retsensendi küsimustele, kommentaaridele või täpsustustele piisavalt kiiresti ja/või annab neile ebakvaliteetseid vastuseid;

– veenvate argumentide puudumine teadusliku uurimistöö tõendusliku osa kohta kommentaaridele vastamisel.

Suurte keelemudelite (LLM) kaastöid, nagu ChatGPT, ei peeta autorsuse jaoks piisavaks kriteeriumiks.  Pealegi ei saa sellist panust kinnitada litsentsilepingus, mis on avaldamiseks kohustuslik.  Juhul, kui uuringu käigus siiski kasutatakse LLM-i, tuleb see märkida käsikirja vastavas osas «Materjalid ja meetodid», märkides samal ajal LLM-i kasutamise teadusliku põhjenduse.

Kahtluste esinemine – olgu siis toimetuskolleegiumil või retsensentidel – toob endaga kaasa kogumi erinevaid meetmeid, mille valik sõltub kahtluse määrast ja kirjavahetuse eest vastutava autori reaktsioonist neile. Igal juhul juhindub ajakirja toimetus meetmete valikul COPE soovitustest „Kuidas ära tunda võimalikke autorsuse probleeme“. Avaldatud artikli autorite koosseisus saab teha muudatusi üksnes juhul, kui autorite kollektiiv või muud isikud esitavad piisavad kirjalikud argumendid, ning ainult pärast toimetuse sisejuurdlust. See uurimine hõlmab esitatud argumentide või kaebuste usaldusväärsuse kontrollimist ning suhtlemist asutusega, kus autorid töötavad ja/või kus uuringud läbi viidi.

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!