Header

Kaebuste käsitlemine

Kirjastaja juhindub oma tegevuses aluspõhimõttest, et kõik avaldamisprotsessi osalised peavad järgima akadeemilise aususe reegleid ja kõiki eetikastandardeid. Seetõttu kuulub iga kirjastajale esitatud kaebus läbivaatamisele ja analüüsimisele ning igale kaebusele vastatakse, sealhulgas juhul, kui kaebus on esitatud anonüümselt. Väljaandja pöörab erilist tähelepanu kaebuse sisulise tõendusbaasi olemasolule. Seega, kui kaebus kätkeb laimamise tunnuseid või märke huvide konflikti väljendusest, nõuab kirjastaja tõsiste argumentide esitamist, mis oleksid kaebuse sisulise osa põhjendatusele tõendusbaasiks ja kummutaksid täielikult laimu või huvide konflikti kahtlused. Vastasel juhul kaebuse fakt küll protokollitakse, kuid menetlust selle alusel ei algatata enne selliste argumentide laekumist.

Sotsiaalmeedias esitatud väiteid, kommentaare vms võtab kirjastaja vaagimisele sel juhul, kui need ei ole laimavad ning kätkevad otsest pöördumist kirjastaja poole. Kirjastaja jälgib selliseid arutelusid perioodiliselt, aga see ei taga absoluutselt kõigi kommentaaride, postituste jms tuvastamist. Selliseid mõtteavaldusi ei käsitata ametlikena. Samas, kui tuvastatakse mõtestatud ja/või teaduslikult põhjendatud väiteid, võidakse need vaagimisele võtta ka ilma ametliku pöördumiseta kirjastaja poole.

Vastuse vormi valimisel lähtub toimetus COPE soovitustest. Kui kaebus esitatakse avaldatud artikli kohta ning kaebuse põhjendatus on sisuliselt tõendatud, edastatakse see vastava ajakirja toimetusele ning rakendatakse artiklite tagasikutsumise poliitikat.

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!