Teadustööd tehakse ülikoolide ja teiste kõrgkoolide juures, riigile alluvates uurimiskeskustes ja -instituutides ning eraõiguslikes teadus- ja arendusasutustes. Olulisel kohal on koostöö teiste teadustööd tegevate institutsioonidega üle kogu maailma.

Riik toetab kõrge tasemega teadus- ja arendustegevust. Teadus- ja arendustegevuse toetuse saamiseks peab asutus olema positiivselt hinnatud (evalveeritud) vähemalt ühes tegevusvaldkonnas.

Eesti Teaduste Akadeemia

Eesti Teaduste Akadeemia on teadlaste ühendus, mille ülesanne on arendada ja esindada Eesti teadust ning aidata kaasa teadustulemuste rakendamisele üldise elukvaliteedi parendamise huvides. Akadeemia annab sõltumatult professionaalseid soovitusi ja eksperthinnanguid, osaleb teadus- ja arendustegevust puudutavate õigusaktide ettevalmistamisel ning koordineerib teadusalast koostööd nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur

Eesti Teadusagentuur (ETAg) on haridus- ja teadusministeeriumi haldusalasse kuuluv sihtasutus, mis on asutatud avalikes huvides riikliku teaduspoliitika elluviimise toetamiseks. ETAg on partner teadlastele, teadus- ja haridusasutustele, ettevõtjatele ja riigile. Teadusagentuuri ülesanneteks on:

  • uurimistoetuste taotluste hindamine
  • haridus- ja teadusministrile institutsionaalsete uurimistoetuste määramise või nende mahu muutmise ettepanekute tegemine
  • personaalsete uurimistoetuste määramine
  • teadusprogrammides, sealhulgas rahvusvahelistes teadusprogrammides osalemiseks võetud kohustuste täitmise korraldamine
  • uurimistoetuste kasutamise tulemuslikkuse ja mõju hindamine
  • uurimistoetuste kasutamise tulemusena tekkinud teadusinformatsiooni avalikku kättesaadavuse analüüsimine
  • intellektuaalse omandi tekkimise ja kasutamist ning teadusele omaste eetiliste põhimõtete ja heade tavade järgimise kontrollimine.

Eesti Teadusinfosüsteem

Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS) koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. Samaaegselt on ETIS erinevate taotluste esitamise ja esitatud taotluste läbivaatamise ning taotluste ja projektide aruannete kinnitamise keskkond.

Rahvusvaheline teaduskoostöö

Rahvusvahelist teadusalast koostööd koordineerib haridus- ja teadusministeerium ainult riiklikul tasandil. Selle tulemuseks on riikidevahelised teadus- ja arendustegevusalased koostöölepped. Asutuste ja teadlaste tasandil koordineerib rahvusvahelist teaduskoostööd Eesti Teaduste Akadeemia juures tegutsev Eesti Akadeemiline Välisvahetuse Fond. SA Eesti Teadusagentuur esindab Eestit rahvusvahelistes organisatsioonides, koordineerib koostööprogrammides osalemist ning toetab rahvusvahelist koostööd nii nõustamise kui rahastamise abil.

Allikas: https://www.eesti.ee/et/haridus-ja-teadus/teadus/teadustegevus