Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 16. mai seisuga registreeritud kokku 4538 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 4399. Alushariduses on 1168 last, põhihariduses 3010, gümnaasiumis 183 ja kutsehariduses 177 õpilast.

Ukrainast pärit lapsi ja noori on tänaseks jõudnud kõigi maakondade haridusasutustesse – alates lasteaedadest kuni kutsekoolideni. EHISe andmetel on enim Ukrainast pärit lasteaialapsi ja õpilasi registreeritud Harjumaal (2145), Tartumaal (496), Pärnumaal (317), Ida-Virumaal (303), Lääne-Virumaal (283) ja Saaremaal (170).

Eestikeelsetes haridusasutustes on kirjas 69,9%, vene õppekeelega haridusasutustes 19,9%, keelekümblusprogrammi rakendavates õppeasutustes 9,7% ja inglisekeelsetes koolides on 0,5% sõjapõgenikest lastest ja noortest.

Lisaks lastele on paljudesse haridusasutustesse jõudnud ka Ukrainast pärit töötajad. Ministeeriumi küsitluse andmetel on kokku 91 kooli, 2 kutseõppeasutusse ja 89 üldhariduskooli, asunud tööle 135 Ukraina sõjapõgenikku. Enamus neist töötab õpetaja (43) või õpetaja abi (47) ametikohal, aga on ka psühholooge, logopeede, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid, õppekoordinaatoreid ning ka neid, kes on tööl sööklas või aitavad koolimaja korras hoida.

Täpsema ülevaate Ukrainast pärit lastest ja noortest haridusasutustes maakondade lõikes saab kaardilt ning Haridussilmast.

Аllikas: https://www.hm.ee/et/uudised/haridusasutustes-ule-nelja-tuhande-viiesaja-ukrainast-pagenud-lapse-ja-noore-ning-koolides