Header

Vastused korduma kippuvatele küsimustele:

1. Kui palju tunde praktika eest kirja pannakse?

Praktika edukat läbimist tõendavatele dokumentidele märgitakse 120 tundi.

2. Milliseid tunde praktikaprogramm hõlmab?

Praktikaprogramm sisaldab:

- loeng + praktika, internetipõhine või kombineeritud võimalus: kaugõpe + kontaktõpe Eestis,

- iseseisev töö,

- töötoad.

Vastavalt Euroopa haridusstandardile lõpeb koolitus reaalse praktilise töö tegemisega. Praktikaprogrammi osana kirjutab üliõpilane individuaalselt praktika teemalise teadusartikli (soovitatavad teemad kujunevad pärast loengukursuse läbimist ning on pühendatud ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsiatsioonilepingu raames  käimasolevatele uurimisprojektidele).

3. Millised dokumendid esitatakse aruande koostamiseks praktika läbimise kohta teie ülikoolides?

- Praktikal (kõrgkooli õppejõudude täienduskursusel) osalejale väljastatakse kehtestatud vormi kohane numbriline tunnistus vastavalt õppestandardile, mis vastab ISO 29990 (Haridus- ja Teadusministeeriumi litsents) ning Euroopa Kaugõppeassotsiatsiooni (European Association for Distance Learning (EADL)) nõuetele.

Juhime teie tähelepanu sellele, et pärast kursuse läbimist saadetakse Ukraina ülikooli juhtkonnale ametlik kiri kursuse eduka läbimise kohta koos väljastatud numbriliste tunnistuste äramärkimisega, mis kinnitavad täiendkoolituse läbimist rahvusvahelise teaduskoostöö raames. Ukraina ülikooli juhtkonna ametlikul taotlusel võidakse esitada ka põhjalikud andmed praktikal osaleja läbitud moodulite ja testitulemuste kohta.

4. Mida tähendab „edukas praktika”? Kas on vaja sooritada veel mõni eksam?

Praktika edukaks läbimiseks on vaja sooritada valitud programmi vastavate moodulite testid (nii teoreetilise kui praktilise osa tulemus peab olema vähemalt 51%). Samuti võib praktikal osaleja kirjutada teadusartikli avaldamiseks mõnes Euroopa indekseeritud teadusajakirjas (Eesti või teised EL riigid). Artikli kirjutamise protsessi jälgitakse programmi töötubade ja iseseisva töö etappide käigus.

Juhime teie tähelepanu sellele, et kogu programm toimub kolleegidevaheliste ja partnerlussuhete formaadis, mis tähendab, et praktikal osalejaid ei võeta mitte kuulajate, vaid kolleegide ja potentsiaalsete koostööpartneritena.

 5. Kas praktika käigus on võimalik luua mingeid partnerlussuhteid edasiseks koostööks Euroopa Liidus?

Jah, selline võimalus on olemas. Veelgi enam, praktikaperioodil on võimalik saada tasuta nõustamist Euroopas ettevõtlusega alustamise õiguslike külgede kohta ja oma ettevõtte registreerimise kohta Eestis võtmed-kätte-tingimustel ning vormistada vajalikud dokumendid e-residentsuse saamiseks.

Eriti juhime teie tähelepanu sellele, et DKLexACADEMY on Eestis äriõiguse alase nõustamise ning koolituse ja teenuste pakkumise ning tegutsevatele ettevõtetele välismajandustegevuse korraldamise valdkonnas pädev ärikool. Seepärast on koolituse kõik aspektid keskendatud praktika (kõrgkooli õppejõudude täienduskursuste) käigus praktiliste oskuste omandamisele. Saadud teadmised on rakendatavad Ukraina ülikoolide õppeprotsessides ja need oskused võivad aidata kaasa teie osakonnas uue rahvusvahelise koostöö käimalükkamisele.

 6. Kuidas täisajaga osalemise tunnistus ja kaugõppe teel osalemise tunnistus ning nende lisad välja näevad?

ISIKLIKULT OSALEMISE TUNNISTUS:

2  

OSALEMISE TUNNISTUS:

1Z 

TUNNISTUSE LISA:

3Z

Leave your email and receive the list of Scopus journals by mail right now, as well as other useful information!